ประวัติโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่  36  หมู่  8  ถนนอุบล – ตระการ ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  สืบเนื่องจากประสบการณ์ในความเป็นครู และผู้บริหารที่สะสมมานาน กว่า 50 ปี ของ  นายประสิทธ์ และนางสดศรี  สุธรรมวิจิตร  ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ  โดยเฉพาะเด็กที่ยากจน  ด้อยโอกาส  อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง การคมนาคมลำบาก  ที่ยังขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒนา และเยาวชนยังขาดคุณภาพ  อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ ในด้านของคุณภาพด้านการศึกษา  ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.  2550  บนเนื้อที่  4  ไร่  2  งาน  24  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ 108840 ประกอบด้วย อาคารเรียน 3 หลัง    อาคาร1  อาคารสดศรี   จำนวน  9 ห้องเรียน  อาคาร2   เป็นอาคารอนุบาลมี จำนวน  8  ห้องเรียน อาคาร3  อาคารประสิทธิ์มี  8  ห้องเรียน   โรงอาหาร  1  หลัง   มีสนามฟุตบอลจำนวน 1 ไร่ 

โดยมีนางจาฎุพัจน์  สุธรรมวิจิตร  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายประสิทธ์  สุธรรมวิจิตร เป็นผู้จัดการ นางจาฏุพัจน์   สุธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  ใบอนุญาตเลขที่ อบ.(1) 113/25550  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  15  (3)  ต่อมาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์  15 (1)  ตั้งแต่วันที่  18  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2550  เป็นต้นไป  โดยนางจาฎุพัจน์  สุธรรมวิจิตร เป็นผู้อำนวยการแทนโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถ และทักษะของนักเรียนเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน